Пловдивският университет гарантира на всеки Еразъм-студент пълно академично признаване на неговото обучение в партниращата институция, само когато договорената в Learning Agreement индивидуална учебна програма е изпълнена от студента.

Неуспехът на студента да изпълни изискванията по курса на обучение за периода на неговия престой в чужбина може да доведе до искане за частично или пълно възстановяване на неговия грант. Това не се отнася за студенти, които са били възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради форсмажорни обстоятелства или при наличие на оправдателни причини, които са съобщени навреме в писмен вид на институционалния координатор по програмата във ПУ.