Мисия Бъдеще

Предизвикателства

 • Процесите на интернационализация и глобализация на икономиката, създаването на единно икономическо пространство, формирането на общ пазар и технологичната революция превръщат интернационализацията в доминираща тенденция в развитието на съвременния образователен процес и един от най-важните показатели за модернизация, качество, ефективност и устойчиво развитие на университетите. Изключителната динамика на външната среда, промените в качеството и характера на конкуренцията и структурата на търсене на образователни услуги налагат необходимостта от разработка на нови стратегически цели, отговарящи на предизвикателствата на съвременното образователно пространство.
 • Интернационализацията на образованието се превръща в обект на целенасочена политика за решаване на национални политически, социални и икономически проблеми. Тя се характеризира с нови тенденции, сред които засилена конкуренция на международния пазар на образователни услуги; разработване на международна система за акредитация като инструмент за гаранция на качеството на образованието; засилване на международната мобилност на работната сила; укрепване на автономията и независимостта на университетите от държавното регулиране; намаляване на държавното финансиране на вузовете; създаване на възможности за непрекъснато обучение през целия живот; промяна в социалния профил на студентите; по-гъвкави условия и методи на обучение.

Същност

Стратегията  е насочена към създаване на условия за активно развитие на процеса на интернационализация в съответствие с международните стандарти, подобряване на качеството на образованието и научните изследвания, интегриране в международното образователно и научно пространство.

Стратегията визира интернационализация на учебната, научноизследователската, културната, спортната и други области от взаимен интерес.

Университетът развива сътрудничество с чуждестранни университети и други научно-образователни и културни институции с цел разпространение на постиженията на българското образование, наука и култура и използване на чуждестранния опит в дейността на Университета.

Цялостната интернационализация е възможна единствено при системно използване на всички форми на международния академичен обмен.

Процесът на интернационализация на университетското образователно пространство е насочен към постигане на следните цели:

 • Разширение на обхвата на Пловдивския университет извън българската образователна система;
 • Диверсификация и растеж на финансовите приходи чрез привличане на чуждестранни студенти;
 • Широка и балансирана мобилност на студенти, преподаватели, изследователи и непреподавателски състав в чуждестранни партньорски университети;
 • Партньорство в областта на научните изследвания и участие в съвместни научноизследователски проекти.

Специфични цели на Стратегията:

 • Подобряване на достъпа до образование в чуждестранни висши училища;
 • Заемане на равностойно положение в Европейското образователно пространство;
 • Професионално развитие на преподавателите; 
 • Въвеждане на система от международни стандарти в образованието – сертифициране и признаване на документи;
 • Приоритетно подобряване на разпознаваемостта на ПУ като водеща образователна и изследователска институция в международен мащаб.

Задачи:

 • Анализ на условията и разработка на съвместни програми (с чуждестранни ВУ) за прием, обучение и получаване на двойни дипломи; 
 • Изграждане на мултидисциплинарни и междуинституционални научноизследователски партньорства;
 • Финансово подпомагане (по факултети) на публикационната активност в издания от международни наукометрични бази данни;   
 • Популяризиране на научните постижения в европейски и международен мащаб; 
 • Нов облик на университетския сайт и превръщането му в удобен за ползване и атрактивен портал към факултетските сайтове и сайтовете на всички звена на ПУ. 

Дейности:

 • Утвърждаване и разширяване на мрежата от активни партньорства в нови направления; 
 • Установяване на нови партньорства с престижни университети в Европа и света, предлагащи качествено образование;
 • Отваряне към нови международни университетски общности, приоритетни региони/държави за установяване/разширяване на международни контакти и сътрудничество;
 • Участие в международни университетски алианси;
 • Разширяване обхвата на международната дейност чрез активно участие на преподаватели, учени, студенти и докторанти в съвместни прояви и инициативи с чуждестранни висши училища и организации;
 • Стимулиране на мобилността на студентите за обучение и практика с цел повишаване на конкурентоспособността им на пазара на труда; 
 • Насърчаване на преподавателската мобилност за преподаване и обучение за запознаване с иновативни методи и добри практики в сферата на висшето образование и последващото им прилагане в Университета; 
 • Насърчаване участието на преподаватели в международни събития – конференции, симпозиуми и др.;
 • Мотивиране на младите асистенти и докторанти за участие в мобилности с цел изграждане на контакти и създаване и обмен на добри практики;
 • Хармонизиране на учебната дейност с критериите на европейското образователно пространство;
 • Създаване на общи учебни платформи за споделени ресурси;
 • Обмен на студенти въз основа на междудържавни и междуинституционални споразумения;
 • Обмен на преподаватели;
 • Изпълнение на съвместни образователни програми;
 • Провеждане на съвместни изследвания и изпълнение на съвместни проекти;
 • Подготовката на многоезичен персонал като фактор за интеграция в глобалната образователна система. Засилване на чуждоезиковото обучение в ПУ на всички нива: студенти, преподаватели и административен персонал и стимулиране на междукултурното общуване;
 • Участие на неакадемичния състав/ административния персонал/ в обучения с цел подобряване на езиковите и експертни умения;
 • Привличане на повече чуждестранни студенти за пълен или частичен срок на обучение;
 • Предлагане на съвместни бакалавърски, магистърски и докторантски програми на английски или други чужди езици, включително дистанционни, в най-търсените области с издаване на двойни дипломи или две дипломи от всеки от университетите-партньори по програмата;
 • Активизиране на входящата преподавателска мобилност; 
 • Привличане на чуждестранни преподаватели и изследователи;
 • Насърчаване и стимулиране на участията в международни научноизследователски проекти;
 • Разработване на програма за повишаване на чуждоезиковата подготовка на преподавателския състав;
 • Популяризиране и рекламиране на Университета в чужбина – изготвяне на рекламни материали, участие в изложения и панаири на образованието. Изграждане на специализиран информационен портал по приоритетни региони извън ЕС;
 • Изграждане на Alumni Network и използване на потенциала ѝ;
 • Организиране на летни училища, езикови и научни практики по факултети;
 • Активно участие на институцията в различните видове академична мобилност и научно-образователни проекти по „Еразъм+“. Предлагане на повече места за практика на входящи студенти в специализираните центрове и лаборатории;
 • Въвеждане на нови курсове, предлагани на чужди езици за привличане на по-голям брой чуждестранни Еразъм-студенти;
 • Създаване на онлайн платформа за администриране на изходящите и входящите студентски и преподавателски мобилности по пр. „Еразъм+“. Кандидатстването, оценката и класирането да се извършва изцяло по електронен път;
 • Засилване на връзките между средното и висшето образование, популяризиране на университета извън страната; осъществяване на контакти с българската диаспора и с българските средни
  училища зад граница;
 • Улесняване на достъпа за обучение на студенти със СОП и на студенти в неравностойно положение чрез включване на интерактивни форми на преподаване, развиване на дистанционно обучение, разработване на електронни учебни помагала; 
 • Създаване на електронно деловодство и архив на документацията.