Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне разходите по мобилността, породени от различията в житейския стандарт в чужбина, но не предвижда цялостно покриване на разходите. Предназначен е за пътни разходи, медицинска застраховка, разходи по настаняване и издръжка. Размерът на месечната субсидията по държави се определя от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за периода на мобилност, посочен в Индивидуалния договор по студентска мобилност.

Началната дата на периода на мобилността е първият ден, в който участникът трябва да присъства в приемащия университет (а не датата на пристигане в чужбина). Крайната дата на периода на мобилността е последният ден, в който участникът трябва да присъства в приемащия университет (а не датата на отпътуване от чужбина).

Потвърдените начална и крайна дати на периода на мобилност се посочват в Академичната справка и в Удостоверението за престой, издавани от приемащият университет (датите в двата документа трябва да са идентични!!!!).

Окончателният размер на финансовата подкрепа се определя чрез умножаване на реалната продължителност на мобилността в дни/месеци (изчислена по потвърдените дати на пристигане и заминаване в приемащия университет) по определената за съответната приемаща държава дневна/месечна ставка. В случай на непълни месеци, финансовата помощ ще бъде изчислена посредством умножаване броя на дните, от непълния месец по 1/30 от иденичната ставка на месец.

Калкулатор за изчисляване на реалната продължителност на мобилността и съответното финансиране може да намерите тук:

В случаи, когато Еразъм студент преустанови периода на обучение в приемащата институция поради форсмажорни обстоятелства, здравословни причини или други основателни такива или е осъществил период на мобилност по-кратък от установения в договора му, от студента се изисква незабавно възстановяване на сумата на нереализирания престой в страната домакин.