Участниците в студентска мобилност с цел обучение подлежат на селекция в ПУ „Паисий Хилендарски“. Право на мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ и право на финансова подкрепа (Еразъм грант) имат всички студенти (бакалаври и магистри) и докторанти на ПУ „Паисий Хилендарски“, които отговарят на следните задължителни изисквания:

  • Да са български граждани, граждани на държава, участваща в програма Еразъм+ или лица, имащи статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци;
  • Чуждестранните студенти могат да осъществяват мобилност в родната си страна само ако за същата дестинация няма други одобрени участници;
  • Да са записани минимум за втората година от следването в ПУ (отнася се само за обучаващите се за придобиване на ОКС бакалавър), независимо от формата на обучение (редовна или задочна). Магистри и докторанти могат да кандидатстват само при условие, че в Междуинституционалното споразумение с чуждестранния университет има договорена такава позиция (М или Д);
  • Да имат минимален среден успех от следването до момента Мн. добър 4.50, удостоверен чрез приложеното уверение за успех, издадено от Учебен отдел. При изчисляване на средния успех на студенти бакалаври, записани в по-горен курс с невзети изпити (не повече от два), оценките по тези дисциплини се приравняват на Слаб 2. СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА СТУДЕНТИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В ДИРЕКТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ (ПРАВО, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА). За магистрите (след пдидобито висше образование), обучаващи се в първи семестър, за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърската степен, а за докторантите – оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
  • Да владеят свободно езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава. Нивото на езиковите познания трябва да съответства на договореното ниво в междуинституционалното споразумение с приемащия университет.

Всеки факултет на ПУ има право да определи допълнителни критерии за подбор на студентите, които следва да бъдат справедливи, ясни, прозрачни и достъпни за всички кандидати.

Програма Еразъм+ предоставя възможност за неколкократна мобилност с цел обучение, като общата продължителност на мобилността за всяка ОКС е максимум 12 месеца. Напр., студент, обучаващ се в ОКС „бакалавър“, може да осъществи 3 пъти по 4 месеца мобилност в три различни академични години (без първата), но в различни чуждестранни университети. При комбиниране на мобилност с цел обучение и практика общата мобилност не трябва да надхвърля 12 месеца за една и съща ОКС.

Не се допуска повторна мобилност в един и същ чуждестранен университет в рамките на една и съща образователно-квалификационна степен.