За програмата
Финансираща организация
Финансиране от Министерството на образованието и науката (МОН)

Основни цели на програмата
– Изграждане на привлекателен образ на страната ни чрез засилване на интереса към българистиката в чужбина и осигуряване на успешното ѝ и устойчиво развитие като научноизследователска област, свързана с българския език и литература, българската история, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор).
– Разработване на базата на обобщен анализ на резултатите от цялостната работата по Програмата на дългосрочна национална стратегия за развитие и утвърждаване на чуждестранната българистика.

Специфични цели на програмата
– Създаване на активна контактна мрежа, включваща както изтъкнати изследователи и преподаватели от България и чужбина, така и студенти, докторанти и млади учени с интерес към българистиката и нейното популяризиране.
– Конструиране на единна информационна среда в интернет пространството, позволяваща гъвкаво ориентиране в актуалното състояние на българистиката и предлагаща възможности за активно включване във всички форми на нейното развитие.
– Популяризиране на българския език и литература, история, наука, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор) чрез провеждане на съвместни научни форуми с чуждестранни университети, занимаващи се с българистична проблематика.
– Създаване на траен изследователски интерес към българистиката чрез привличане на студенти, млади учени, докторанти и специализанти в организациите-бенефициенти, където да провеждат българистични изследвания.
– Разширяване и развитие на кадровия потенциал в областта на българистиката зад граница чрез насърчаване и подкрепа за кариерно развитие на млади изследователи и преподаватели у нас като лектори по българистика в чужбина.
– Разработване на образователни и изследователски програми за научни специализации.
– Разгръщане на публикационна дейност, осигуряваща широк и свободен достъп до най-добрите постижение в областта на българистиката извън конкретния им езиков и културен контекст на създаване.


Консорциум 
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН)
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ (СУ)
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ (ПУ)
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ (ВТУ)
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ (ЮЗУ)
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ (ШУ)
Период на изпълнение 16.08.2022 г. – 31.12.2025 г.