Студентът се задължава веднага след завръщането си от обучението в чужбина да представи в ОМС следните задължителни документи: