І. Селектираните студенти трябва в тридневен срок от класирането да посетят отдел Международно сътрудничество (ОМС), за да се изготви уведомително писмо до приемащия университет за персонално потвърждение на избора им. Въз основа на него студентите ще получат покана от приемащия университет, която веднага след получаване се предава в ОМС.

ІІ. Преди крайния срок за подаване на документите в приемащия чуждестранен университет селектираните студенти, след консултация и съдействие от факултетния Еразъм координатор или преподаватели от факултета, попълват следните формуляри и документи:

Споразумение за обучение LEARNING AGREEMENТ – тристранно споразумение между студента, ПУ и приемащия университет, което се състои от няколко части:

Преди стартиране на мобилността

  • Програма за обучение в приемащия университет, включваща образователните компоненти (учебни дисциплини, подготовка на дипломна работа/дисертационен труд), които студентът ще изучава в приемащия университет със съответстващите им кредити (Tаблица A). Програмата за обучение трябва да съдържа не по-малко от 30 кредита за мобилност с продължителност един семестър.
  • Признаване на резултатите от обучението в приемащия университет (Tаблица B). В таблицата се посочват образователните компоненти (дисциплини) от учебния план в ПУ, които трябва да съответстват в максимална степен (съдържателно и по кредити) на тези в Таблица А, за да се гарантира признаване на оценките от успешно положените в приемащия университет изпити.
  • Нивото на езиковите познания, които студентът притежава преди началото на периода на мобилността.
  • Мерките, приложими от страна на ПУ, ако студентът не завърши успешно някои образователни компоненти.

По време на мобилността

  • Промени в програмата за обучение (Table A2). Промени могат да се направят само поради наложителни причини, еднократно, в срок до един месец след заминаването и след предварително съгласуване и одобрение от факултетния Еразъм-координатор в ПУ. Таблицата с промените в програмата за обучение се изпраща (по електронна поща) до координатора за одобрение и подпис.

След мобилността

  • Академична справка за резултатите от обучението в приемащата институция (Trasncript of Records at the Receiving Institution, Tаблица C). В таблицата се отразяват и началната и крайната дата на периода на обучение, въз основа на които се изчислява окончателният размер на финансовата подкрепа за периода на мобилността.

ІІІ. Документите за кандидатстване, след преглед от факултетния Еразъм координатор, се предават в два идентични екземпляра в отдел Международно сътрудничество (ОМС) за окончателна проверка от Институционалния Еразъм координатор. Когато се кандидатства on line, преди изпращане документите се разпечатват в един екземпляр и също се предават в Международен отдел. Всеки студент лично изпраща всички изискуеми от приемащия университет документи по пощата, като посочва точен личен адрес за обратна връзка.

ІV. Всеки студент е задължен да изиска от приемащия университет връщане на един подписан и подпечатан от тяхна страна екземпляр на Споразумението за обучение (може и сканирано копие) преди стартирането на мобилността.

     Веднага след получаване му, студентът гo представя в ОМС и подава молба до институционалния Еразъм координатор, в която посочва (след внимателно проучване на продължителността на семестъра изпитната сесия в приемащия университет) конкретен период на мобилност. При финансирането на мобилността за начална дата на мобилността се счита първият учебен ден в приемащия университет (или първият ден на ориентационната седмица, ако такава е задължителна), а за крайна – датата на последния ден от изпитната сесия. Тези дати се отразяват в Академичната справка, която издава приемащия университет.

V. Всеки одобрен Еразъм студент подписва Индивидуален договор по Студентска мобилност с цел обучение, който е задължително условие за получаване на субсидия по мобилността. В Договора са включени клаузи за правата и задълженията на студента по използването на субсидията и се посочва банкова сметка за парични преводи или данни на нотариално упълномощено лице.

VІ. Преди стартирането на мобилността селектираните студенти, чиито основен език на обучение в чуждестранния университет ще бъде английски, немски, испански, френски или италиански, задължително трябва да се подложат на онлайн тест за оценка на езиковите си познания. Преминаването на онлайн оценката преди заминаването е предпоставка за мобилността.

    Студентите ще получат резултатите от оценката на езиковите умения на личната си електронна поща. Ако оценката е по-ниска от ниво В2 от Европейската рамка за квалификация на езиковата компетентност, участниците могат да получат достъп до онлайн езиков курс преди и по време на престоя си в чужбина.

    След завръщането си студентите са задължени отново да положат онлайн езиков тест, което ще им позволи да измерят напредъка, постигнат по време на престоя им в чужбина.

    Участниците в мобилността се ангажират (чрез подписване на индивидуален договор за мобилност) да преминат онлайн езиково оценяване (преди и в края на периода на мобилността) и да участвастват в онлайн езиков курс, в случай че такъв им бъде предоставен.

Допълнителна подробна информация относно онлайн езиковата подкрепа може да се намери на следния линк: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/online-language-support