ПРАВА

 Студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ осигурява на българските студенти:

  • Финансиране на периода на мобилност;
  • Освобождаване от академични такси в приемащия университет;
  • Получаване на стипендията в ПУ;
  • Осигуряване на безплатна онлайн езикова оценка (ако е налична за Вашия основен език на обучение в чужбина);
  • Академично признаване на резултатите от обучението по време на Еразъм мобилността.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  • Да подпише Споразумение за обучение (Learning Agreement) – тристранно споразумение между студента, ПУ и съответния приемащ университет, в което се отразяват дисциплините, които студентът е избрал да изучава в приемащия университет.
  • Да представи след ЕРАЗЪМ обучението си Академична справка (Transcript of Records) от приемащия университет. В нея се отразяват резултатите от мобилността (оценки от положените изпити и съответстващият им брой кредити).
  • Да заплати семестриалната такса в ПУ за семестъра, през който се обучава в приемащия университет.