Преподавателската мобилност по програма Еразъм+ се осъществява на базата на междуинституционални договори за обмен на преподаватели, сключени между ПУ и университет партньор от страна член на Европейския съюз. В двустранните договори трябва ясно да са посочени всички параметри на преподавателската мобилност – продължителност на преподаването, хорариум (минимум 8 учебни часа), област на знанието.

Право на участие в Преподавателската мобилност имат всички преподаватели в ПУ (щатни и хонорувани). Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път, или в случаите, когато мобилността:

 • е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
 • води до разработване на нови учебни материали;
 • ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между институциите – партньори;
 • се реализира от млади и изявени преподаватели.

Продължителността на преподавателската мобилност, за която се получава финансиране (индивидуална подкрепа), е минимум 2 (два) работни дни и максимум 5 (пет) работни дни. Дните за пътуване не се включват в продължителността на мобилността и за тях не се получава дневна ставка.

Транспортните разходи се заплащат отделно въз основа на он-лайн калкулатор за изчисляване на разстоянието. По подразбиране за място на тръгване се счита мястото, където се намира изпращащата организация, а за място на провеждане – мястото, където се намира приемащата организация. В случаите, когато участник за мобилност вече е на мястото на провеждане на дейността във връзка с друга дейност, различна от финансираната по ЕРАЗЪМ+, транспортни разходи не се отпускат.

При реализирана мобилност с продължителност, по-кратка от посочената в Индивидуалния договор, преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната-домакин.

Изискването за минимален хорариум от 8 учебни часа е задължително, независимо от продължителността на престоя.

Реализирането на преподавателската мобилност включва следните етапи:

 1. Преподавателят подава в Деканата на факултета молба за участие в Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ и Споразумение за мобилност с цел преподаване, подписано от факултетния Еразъм координатор и одобрено от приемащата институция.
 2. В случаите, когато броят на кандидатите за съответния университет е по-голям от броя на финансираните мобилности, задължително се провежда селекционна процедура. Разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда от Деканския съвет в присъствие на факултетния Еразъм координатор. Ако член на Деканския съвет е кандидат за дадена мобилност, за която има по-голям брой кандидати от броя на местата, същият  не участва в селекционната процедура. Протокол с резултатите от селекцията (класирани кандидати и резерви) се представя в ОМС в срок до 1 седмица след заседанието.
 3. Подписаното Споразумение за мобилност с цел преподаване, заедно с молба за командировка /по образец/ с резолюция от Декан, се представя в ОМС за изготвянето на командировъчна заповед.
 4. Преподавателят предава в ОМС копие от самолетен/автобусен билет или извлечение от направена резервация за нощувки в допълнение към останалите документи.
 5. След подписването на заповедта, в ОМС се изготвя Договор за мобилност с цел преподаване, който се подписва от преподавателя и Ректора.
 6. Полагаемата се финансова субсидия в евро (за индивидуална подкрепа и транспортни разходи) се превежда по банков път. Всеки одобрен за мобилност преподавател трябва да има еврова сметка в УниКредит Булбанк и да представи копие с номера на банковата сметка в ОМС.
 7. След завръщането си преподавателят представя в ОМС изброените по-долу документи за отчет:
 • Документ от институцията партньор, удостоверяващ продължителността на преподаването и лекторския хорариум на преподавателя в приемащата институция;
 • Оригинали на билети/бордни карти;
 • Участникът трябва да попълни и представи онлайн отчет (on-line EU survey) най-късно до 30 дни след края на периода на мобилността. На участниците, които не попълнят и подадат онлайн отчет може да им бъде изисквано частично или изцяло възстановяване на получената финансова подкрепа.