Същност: Кратки интензивни програми, в които се използват иновативни начини на учене и преподаване, включително онлайн сътрудничество. Могат да включват учене, основано на предизвикателства, например свързани с целите на ООН за устойчиво развитие. Интензивната програма следва да притежава добавена стойност в сравнение със съществуващите курсове или обучения, предлагани от участващите институции за висше образование, и може да бъде многогодишна.

Изисквания към организациите: мин. 3 организации от 3 различни програмни страни.

Продължителност: физическа мобилност от 5-30 дни и виртуален компонент.