гл. ас. д-р Весела Янчева
Биологически факултет
тел: 032/261 540
e-mail: vyancheva@uni-plovdiv.bg
ас. д-р Айгюн Ертюрк
Икономически и социални науки
тел: 032/261 414
e-mail: aygun.erturk@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Ваня Иванова
Факултет по математика и информатика
тел: 032/261 754
e-mail: vantod@uni-plovdiv.bg 
гл. ас. д-р Теодора Бахчеванова
Педагогически факултет
тел: 032/261 718
e-mail: bahchevanova.t@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Мария Марудова
Физико-технологичен факултет
доц. д-р Велко Рупецов
ФТФ – Смолян
тел: 032/261 278
e-mail: margo@uni-plovdiv.bg
e-mail: velko_r@abv.bg 
гл. ас. д-р Милена Кацарска
Филологически факултет
тел: 032/261 714
e-mail: mkatsarska@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Меглена Златкова
Философско-исторически факултет
тел: 032/261 435
e-mail: meglena.zlatkova@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Станимир Манолов
Химически факултет 
тел: 032/261 348
e-mail: manolov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Ангел Шопов
Юридически факултет
тел: 032/261 339
e-mail: a_shopov@uni-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Мария Петкова
Филиал – Смолян

e-mail: mpetkova@uni-plovdiv.bg
ас. д-р Десислав Георгиев
Филиал – Кърджали

e-mail: desislavgeorgiev@uni-plovdiv.bg