Целта на мобилността е повишаване на квалификацията и практическите умения на преподавателския и непреподавателския състав на университета чрез изучаване на опита и добрите практики на партньорската институция и включва дейности като семинари, участие в курсове, учебни визити, практически упражнения. НЕ СЕ ФИНАНСИРАТ МОБИЛНОСТИ С ЦЕЛ УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ!

Мобилността на персонала с цел обучение по програма Еразъм+ се осъществява на базата на междуинституционални договори за обмен, сключени между съответното основно звено на ПУ и университет от страна член на Европейския съюз. Право на участие в Преподавателската мобилност имат всички преподаватели и служителите, пряко ангажирани с администрирането на програма Еразъм+. Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път.

Продължителността на мобилността, за която се получава финансиране (индивидуална подкрепа), е минимум 2 (два) работни дни и максимум 5 (пет) работни дни. Дните за пътуване не се включват в продължителността на мобилността и за тях не се получава дневна ставка.

Изискването за минимален хорариум от 8 часа обучение е задължително, независимо от продължителността на престоя.

Транспортните разходи се заплащат отделно въз основа на он-лайн калкулатор за изчисляване на разстоянието. По подразбиране за място на тръгване се счита мястото, където се намира изпращащата организация, а за място на провеждане – мястото, където се намира приемащата организация. В случаите, когато участник за мобилност вече е на мястото на провеждане на дейността във връзка с друга дейност, различна от финансираната по ЕРАЗЪМ+, транспортни разходи не се отпускат.

При реализирана мобилност с продължителност, по-кратка от посочената в Индивидуалния договор, преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната-домакин.

Реализирането на мобилността с цел обучение включва следните етапи:

  1. Кандидатът подава в отдел „Международно сътрудничество“ (стая 349) Споразумение за мобилност с цел обучение, подписано от приемащата институция.
  2. Селекцията се извършва централизирано. Разглеждането на кандидатурите и изборът се провеждат на съвещание на факултетните Еразъм-координатори и Институционалния Еразъм-координатор. Ако някой от факултетните координатори е кандидат за дадена мобилност, същият  не участва в селекционната процедура. Изготвя се Протокол с резултатите от селекцията (класирани кандидати и резерви).
  3. Подписаното Споразумение за мобилност с цел обучение, заедно с молба за командировка /по образец/ с резолюция от Декан и Договор за мобилност с цел обучение, се представят в ОМС за изготвянето на командировъчна заповед.
  4. В допълнение към гореописаните документи следва да бъде предоставено копие на самолетен/автобусен билет до дестинацията или извлечение от резервацията за нощувки.
  5. Полагаемата се финансова субсидия в евро (за индивидуална подкрепа и транспортни разходи) се превежда по банков път. Всеки одобрен за мобилност преподавател трябва да има еврова сметка в УниКредит Булбанк и да представи копие с номера на банковата сметка в ОМС.
  6. След завръщането си участникът в мобилността представя в ОМС следните документи за отчет:
  • Документ от институцията партньор, удостоверяващ продължителността на обучението в приемащата институция;
  • Оригинали на билети/бордни карти;
  • Участникът трябва да попълни онлайн отчет (on-line EU survey) най-късно до 30 дни след края на периода на мобилността. На участниците, които не попълнят и подадат онлайн отчет може да им бъде изисквано частично или изцяло възстановяване на получената финансова подкрепа.
  • Отчет в свободен текст (извършени дейности, постигнати резултати, очакван ефект върху дейността на университета и/или командированото лице, както и предложения за нововъведения и/или подобрения в работата на служителя/звеното).