Еразъм стажове – що е то?
Студенти провеждат практика от минимум 2 месеца, максимум 12 месеца в предприятие, фирма, неправителствена организация, университетско звено, лаборатория, департамент. Не може да се провежда стаж в институции, работещи към ЕС; в организации, администриращи програма на ЕС и в дипломатически представителства. Стажът може да бъде признат като част от учебния план на студента или вписан в дипломното му приложение.

Условия за участие в програма Еразъм практики:
Право на участие в Еразъм стажовете имат само студенти граждани на България или други държави-членки на Европейския съюз, учещи в легитимни и акредитирани български висши училища, които притежават Разширена Харта Еразъм.
Други условия за участие са:

  1. Студентите да са записани за обучение редовна, задочна или дистанционна форма в системата за висше образование.
    Внимание: студентите първи курс магистърски програми след успешно преминало обучение като бакалавър са легитимни участници в Еразъм практиките, тъй като те вече са преминали през първите два семестъра на обучение по време на бакалавърската степен.
  2. Студентите, които са участвали с цел обучение по програма Еразъм+, могат да кандидатстват и за Еразъм практики, стига да не надвишават 12 месеца в рамките на една образователна степен.
  3. Студентите трябва да владеят много добре работния език на стажа. Нивото на работния език се определя от работодателя и се доказва със сертификат или изпит.

За участие в селекция студентът подава във факултета, в който се обучава, следните документи:

  • попълнен Формуляр за кандидатстване
  • Покана от работодател /Letter of invitation/
  • Уверение, че е записан за студент в курс……… с успех досега……………
  • Сертификат за владеене на език или друг документ с ниво на владеене на език.

След класирането документите се предоставят в отдел „Международно сътрудничество“ /стая 349, Ректорат/.

ДА СЕ ПОПЪЛВАТ НА КОМПЮТЪР ИЛИ С ПЕЧАТНИ БУКВИ, СЛЕД КОЕТО ДА СЕ РАЗПЕЧАТВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДВУСТРАННО!

Документи:

3. БИЛЕТ/Договор за наем

12. Копие от уверението с нанесен среден успех.

13. Сертификат за владеене на език.

14. Договор с работодателя (минималната ангажираност следва да бъде 20 часа на седмица). 

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ с цел практика по програма ЕРАЗЪМ+

ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ  720 ЕВРО

ДържаваПриемаща институция /посредническа фирма, с която ПУ има договор/ и работен езикУебсайт и/или имейл за информацияСпециалности
ИТАЛИЯOpenCom i.s.s.c. ENwww.оpencom-italy.org erina.guraziu@opencom-italy.orgВсички
БЕЛГИЯFinabel Permanent Secretariat ENtraineemanager@finabel.orgМеждународни отношения, История, Политология, Информатика, Маркетинг, Социология
ГЪРЦИЯTraders’ Association of Alexandroupolises-lexandroupolis@hotmail.comМениджмънт на туристическия бизнес, Маркетинг, Международни икономически отношения, Бизнес мениджмънт

Допълнителни възможности за Еразъм-практика може да откриете тук:

––––––––––––––

Обща информация