ДА СЕ ПОПЪЛВАТ НА КОМПЮТЪР ИЛИ С ПЕЧАТНИ БУКВИ, СЛЕД КОЕТО ДА СЕ РАЗПЕЧАТВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДВУСТРАННО!

I. Основни документи

II. Документи за студентска мобилност с цел обучение (студенти и докторанти – над два месеца)

УВЕРЕНИЕ

III. Документи за краткосрочна докторантска мобилност (до 30 дни)

IV. Документи за преподавателска мобилност с цел преподаване

V. Документи за мобилност на персонала с цел обучение

Отчет в свободен текст (извършени дейности, постигнати резултати, очакван ефект върху дейността на университета и/или командированото лице, както и предложения за нововъведения и/или подобрения в работата на служителя/звеното).

VI. Участие на студенти в смесени интензивни програми (BIP)

УВЕРЕНИЕ

Други документи