ДА СЕ ПОПЪЛВАТ НА КОМПЮТЪР ИЛИ С ПЕЧАТНИ БУКВИ, СЛЕД КОЕТО ДА СЕ РАЗПЕЧАТВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДВУСТРАННО!

I. Основни документи


II. Документи за студентска мобилност с цел обучение (студенти и докторанти – над два месеца)

Документи, подавани ПРЕДИ започване на мобилността

УВЕРЕНИЕ

Потвърждение за прием от приемащия университет

БИЛЕТ

Документи ПО ВРЕМЕ НА мобилността

Документи, подавани СЛЕД приключване на мобилността

Transcript of Records


III. Документи за краткосрочна докторантска мобилност (до 30 дни)

Документи, подавани ПРЕДИ започване на мобилността

Копие от заповедта за зачисляване с печат Вярно с оригинала

БИЛЕТ

Документи, подавани СЛЕД приключване на мобилността


IV. Документи за преподавателска мобилност с цел преподаване

Документи, подавани ПРЕДИ започване на мобилността

БИЛЕТ или РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА НОЩУВКИ

Документи, подавани СЛЕД приключване на мобилността


V. Документи за мобилност на персонала с цел обучение

Документи, подавани ПРЕДИ започване на мобилността

БИЛЕТ или РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА НОЩУВКИ

Документи, подавани СЛЕД приключване на мобилността

Отчет в свободен текст (извършени дейности, постигнати резултати, очакван ефект върху дейността на университета и/или командированото лице, както и предложения за нововъведения и/или подобрения в работата на служителя/звеното).


VI. Участие на студенти в смесени интензивни програми (BIP)

Документи, подавани ПРЕДИ започване на мобилността

УВЕРЕНИЕ

БИЛЕТ

Документи, подавани СЛЕД приключване на мобилността


Други документи